Úvodní slovo autora
Autor: Michal Perička <perisek(at)seznam.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 07. 10. 2004Zdravím v?echny příznivce cyklistiky a předev?ím ty, kteří si chtějí ucelit představu o ve?kerých oblastech výkonnostní cyklistiky. Sna?il jsem se vytvořit ucelený pohled na problematiku týkající se zdraví versus cyklistika, vý?iva člověka věnující se prohlubování svých vytrvaleckých dovedností a s tím související regenerace po tréninku. V neposlední řadě nesmím zapomenout na výkonnostní cyklistiku.

To v?e je podáno snad srozumitelnou formou pochopitelnou i pro naprostého laika, proto?e cyklistika se stává sportem pro ?irokou veřejnost a začíná patřit neodmyslitelně k modernímu ?ivotnímu stylu. Je to tím, ?e si lidé stále více uvědomují, ?e pohyb je nedílnou součástí jejich péče o zdraví a s tím spojená du?evní pohoda a vyrovnanost. Dal?ím činitelem podporující vzrůstající oblibu cyklistiky je fakt, ?e dne?ní doba rychlého přísunu informací vytváří abnormální tlak na lidskou psychiku a zvy?ující se stres. Kolo je dobrým prostředkem pro jeho odbourávání, je způsobem aktivního odpočinku a relaxace. Dal?ím faktorem zvy?ujícím zájem o cyklistiku je technický pokrok. Kola jsou lehčí, kvalitněj?í, dokonalej?í, odpru?ená a snadno ovladatelná. Zvy?uje se komfort jízdy a to přispívá k celkové oblibě. Jednodu?e, cyklistiku lze doporučit na ka?dou věkovou skupinu, proto?e při jízdě nejsou zatě?ovány dva nejdůle?itěj?í a velmi slo?ité klouby v lidském těle, kloub kyčelní a kolenní. Cyklistika, pokud se provozuje s rozumem je prostředkem pro zdraví ?ivotní styl v ka?dém věku.